Allmänt om politik


Politik är ett ganska brett begrepp. Det kretsar kring sådant som gäller det allmänna och offentliga livet och handlar förutom maktutövning också om diskussion och idéer om hur samhället borde se ut eller utvecklas. Genom historien har det utformats väldigt många olika typer av ideologier inom politiken som i grund och botten ofta baseras på en viss filosofi. Ett exempel på detta är Karl Marxs idéer som har haft ett stort genomslag och inflytande genom historien. Bland annat bygger kommunismen i mångt och mycket på marxismen från början, även om Marx nog inte skulle vara helt nöjd med hur den utvecklades i praktiken.

Ordet politik kommer från grekiskan och betyder ungefär statskonst och var från början ett sätt att tala om hur den grekiska staten borde styras. Idag kan politik handla om både stat, kommun och landsting. Inom politiken finns det ofta olika partier som representerar olika åsikter utifrån olika ideologier. Man brukar dock skilja på demokratier och diktaturer. I demokratier ska makten utgå från folket och de brukar i sin tur rösta på ett parti som de vill ska representera landet. Demokrati har vi till exempel i Sverige där vi vart fjärde år röstar om vilket parti vi vill ska styra landet.

Diktatur å andra sidan innebär att det endast finns ett parti eller att makten utgår från en enda person. Moderna exempel på det är till exempel statsskicket i Nordkorea och Hitler i Nazityskland eller Josef Stalin under Sovjettiden. Skalan av diktatorer brukar inte vara en särskilt trevlig grupp och i landet brukar befolkningen lida väldigt mycket eftersom man ofta vill inskränka deras liv och undvika uppror. I västvärlden försöker man undvika uppkomsten av diktaturer och ser det som något väldigt dåligt. Demokrati och diktatur brukar ställas emot varandra och man menar att demokrati står för godhet och diktatur står för ondska. Det finns dock de som anser att diktatur är ett bättre statsskick men det har genom historien visat sig inte fungera särskilt bra.

Sverige har länge styrts av socialdemokraterna som i nästan 100 års tid endast med ett fåtal avbrott i stort sett genomgående har haft makten sedan dess. Sverige är därför ett land som är väldigt präglat av demokratisk socialism vilket kan märkas på flera sätt. Exempelvis har vi ett väldigt kollektivistiskt tänkande i landet och de flesta är för sådant som statliga inrättningar och allmän sjukvård. På senare år har dock högerpartier i Sverige blivit större vilka mer lägger fokus på företagsamhet och fri ekonomi.

För att jobba med politik måste man vara väldigt tålig när det kommer till kritik. Alla kända politiker får i varierande grad ta emot både kritik och hot på olika sätt. Att politiker får kritiseras är dock ett sunt demokratiskt tecken men det kan gå till överdrift.